Användarvillkor


Senast uppdaterad: 202403-04

Välkommen till Communitybyrån! Communitybyrån AB (nedan kallad “Communitybyrån”, “vi”, “oss” eller “vår”) tillhandahåller en plattform för onlinetjänster, inklusive men inte begränsat till kommunikationsverktyg, innehållsdelning och nätverk (nedan kallade “Tjänsterna”). Genom att få tillgång till eller använda våra tjänster måste du (användaren, “du” eller “din”) ha läst, förstått och accepterat dessa villkor. När du loggar in på ett användarkonto för första gången samtycker du till att strikt följa dessa användarvillkor (“Villkoren”) och att vara juridiskt bunden till Villkoren i förhållande till oss under hela den tid du har ett registrerat användarkonto hos oss.

 1. Definitioner

“Communitybyrån”, “vi”, “oss” och “vår” avser Communitybyrån AB, org. nr 559366-4328, ett bolag bildat enligt svensk lag, med registrerad adress på Björklundabacken 10, 436 57 Hovås.

“Villkor” avser detta dokument inklusive eventuella bilagor till detta.

“Användare”, “du” och “din” avser den person som använder Tjänsten.

“Användargenererat innehåll” avser text, meddelande, bild, video, länk, data och annan information som du skickar in, laddar upp, postar, publicerar, kommunicerar, visar eller på annat sätt hanterar genom Tjänsten.

”Tjänsterna” har den betydelse som anges i ingressen och inkluderar mobilapplikationen ”Barktail” som tillhandahålls av Communitybyrån (tillgänglig på Android och iOS) samt webbplatsen http://www. barktail.com som ägs och utvecklas av Communitybyrån.

”Villkoren” har den betydelse som anges i ingressen.

 1. Ålderskrav

För att ha rätt att använda våra Tjänster måste du vara minst 13 år gammal eller den lägsta lagstadgade åldern i ditt hemland, om den är högre. Om du är under myndighetsåldern i din jurisdiktion måste du ha vårdnadshavares samtycke för att få använda Tjänsterna, vilket bekräftas av dig genom att du börja använda Tjänsterna.

 1. Användarens uppförande

Genom att använda våra Tjänster samtycker du till och åtar dig att inte:

 1. a) Delta i olagliga, bedrägliga eller skadliga aktiviteter.
 2. b) Trakassera, förtala eller diskriminera andra på grund av funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.
 3. c) Dela eller distribuera material som är våldsamt, obscent, pornografiskt eller stötande.
 4. d) Kränka andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller publicitetsrättigheter.
 5. e) Utge dig för att vara en person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt föranleda missuppfattning om din tillhörighet till en person eller enhet.
 6. f) Använda Tjänsterna i kommersiella syften utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.
 7. g) Få tillgång till, eller försöka få tillgång till, andra användares konton eller Communitybyråns system eller nätverk utan tillstånd från relevant användare eller Communitybyrån.
 8. h) Störa eller avbryta Tjänsterna eller servrarna, eller inte följa krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Tjänsterna.
 9. i) Kopiera, reproducera, distribuera, skicka, visa, sälja, licensiera eller använda någon annan användares innehåll utan dennes tillstånd.
 10. j) Bryta mot dessa Villkor eller andra av Communitybyrån tillhandahållna policies eller instruktioner.

Användare ska till Communitybyrån rapportera alla upptäckter eller misstankar om användare eller innehåll i Tjänsterna som strider mot kraven ovan. Communitybyrån har rätt att omedelbart ta bort eller ändra Användargenererat innehåll som strider mot dessa Villkor eller tillämplig lag samt säga upp eller stänga av dig från Tjänsterna i enlighet med punkt 6 nedan.

 1. Intellektuell egendom

Allt innehåll på Tjänsterna som inte är Användargenererat innehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, är Communitybyråns eller dess licensgivares egendom och skyddas av svensk och internationell upphovsrätt, varumärken och andra immaterialrättsliga lagar. Du samtycker till att inte reproducera, distribuera, modifiera eller skapa avledda verk från något innehåll utan föregående skriftligt medgivande från Communitybyrån eller respektive ägare.

 1. Innehåll från tredje part

Våra tjänster kan innehålla länkar till webbplatser eller resurser från tredje part. Communitybyrån ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i sådana webbplatser eller resurser från tredje part och stöder inte och tar inte heller något ansvar för dem. Om du går in på tredje parts webbplatser eller resurser gör du det på egen risk och enligt de villkor som gäller för dessa webbplatser eller resurser.

 1. Medlemskapets upphörande

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande säga upp eller stänga av din tillgång till alla eller delar av Tjänsterna, med eller utan förvarning, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot dessa Villkor. Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsterna omedelbart.

Om du inte längre vill använda våra Tjänster har du rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap genom att avsluta ditt användarkonto.

 1. Ansvarsfrihet för garantier

Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Communitybyrån frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Communitybyrån garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara oavbrutna, felfria, säkra eller fria från virus eller andra skadliga komponenter. Din användning av Tjänsterna sker på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår till följd av din användning av Tjänsterna.

 1. Begränsning av ansvar

Communitybyrån, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter ska under inga omständigheter vara ansvariga för indirekta skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av data eller andra skador som uppstår på grund av eller i samband med din användning av Tjänsterna, även om Communitybyrån har informerats om möjligheten av sådana skador.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter.Tvist som uppstår i anledning av i eller i samband med dessa Villkor eller Tjänsterna ska, om det inte kan lösas mellan parterna, i första hand avgöras av Stockholms tingsrätt. Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

 1. Integritet

I Communitybyråns Integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. I den mån det krävs att du lämnar samtycke till vår personuppgiftsbehandling kommer vi separat att inhämta samtycke för sådan särskild behandling.

 1. Användargenererat innehåll

När du postar Användargenererat innehåll blir det tillgängligt för andra användare. Detsamma gäller när du postar inlägg i en chatt med flera användare, ditt Användargenererade innehåll blir då tillgängligt för medlemmarna i chatten, inklusive tillkommande medlemmar. Meddelanden som skickas till endast en person blir bara tillgängliga för den mottagaren.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv skapat innehållet (vare sig det är exempelvis en bild, en text eller information), eller att du på annat sätt fått tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Tjänsten.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddade bilder eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i Tjänsten, inklusive logotyp som tillhör tredje man.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och också godkänt användandet av den information som kan finnas om dem, inklusive personuppgifter.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, ger du Communitybyrån en icke-exklusiv, oinskränkt rätt att förfoga över det Användargenererade innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det i den utsträckning det behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Communitybyrån äger inte, eller äger inget ansvar för, Användargenererat innehåll. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Communitybyrån för vår användning av det Användargenererade innehållet.

 1. Ändringar av Villkoren och Tjänsterna

Communitybyrån förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa Villkor när som helst, efter eget gottfinnande. De ändrade Villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras via Tjänsten. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade Villkoren tio (10) dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering via Tjänsten. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter eventuella ändringar av dessa Villkor godkänner du att vara bunden av de uppdaterade Villkoren. Om du inte godkänner de uppdaterade Villkoren måste du sluta använda Tjänsterna.

Communitybyrån kan utan föregående meddelande komma att ändra Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till layout och utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsterna. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter eventuella ändringar godkänner du ändringarna. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda Tjänsterna.

 1. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar ska de återstående bestämmelserna förbli fullt giltiga och ha full effekt. Inget avstående från någon bestämmelse i dessa Villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Vår underlåtenhet att tillämpa någon bestämmelse i dessa Villkor ska inte anses vara ett avstående från en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Communitybyrån avseende användningen av Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Communitybyrån avseende Tjänsterna.

 1. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om dessa Villkor, vänligen kontakta oss på:

Communitybyrån AB

Björklundabacken 10

Hovås, 436 57

Sverige

E-post: daniel@communitybyran.se

Uppdaterades senast

2024-03-04